Новини

Шелтърс България ЕООД със социална кауза

Шелтърс България ЕООД със социална кауза

От месец Юни 2018 г. „Шелтърс България” ЕООД изпълнява социално отговорни дейности в сферата на социалната и солидарна икономика, чрез създаване на Социално предприятие, предоставящо работа в сферата на търговията и отдаването под наем на шатри, тенти, навеси и аксесоари за тях. Разкрити са 6 работни места за хора от уязвими групи на пазара на труда. Сформиран е екип от квалифицирани специалисти, които целенасочено работят с новоназначените лица от целевата група с цел да се улесни прехода към заетост.

Инициативата се изпълнява в партньорство с Българска соларна асоциация, сдружение с нестопанска цел.

 

Проектът „Развитие на социалното предприемачество в Шелтърс България ЕООД” е финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с договор № BG05M9OP001-2.010-0733-C01.

Присъединяването на „Шелтърс България” ЕООД към семейството на социално отговорните компании в Европейския съюз е първа крачка за нас към принципите на солидарната икономика и нейните социални задължения.

За повече информация и възможностите, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. предоставя, посетете сайта: www.esf.bg


Контакти

Александър Скерлев - мениджър
Свържете се с един клик:
0899-818-201
За поръчки и други въпроси:
офис: 0988-778-913
e-mail: [email protected]
значка за 100 процента клиентска удовлетвореност